Szolgáltatási feltételek

Általános szerződési feltételek 

Figyelemfelhívás a Felhasználók Részére 

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) megismerése előtt nyomatékosan szeretnénk felhívni tisztelt Felhasználóink figyelmét arra, hogy a jelen dokumentum a Jude and Friends Kft. által üzemeltetett www.judeandfriends.com weboldal általános szerződési feltételeit tartalmazza. Ezen rendelkezésektől nem áll módunkban eltérni, és az itt rögzítettek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Hatodik Könyv XV. fejezetének (6:77-81.§§) rendelkezései alapján általános szerződési feltételeknek minősülnek és a felek jogviszonyában kötelező erővel bírnak. Törekszünk arra, hogy a jelen ÁSZF tartalma egyértelmű és következetes legyen, mindemellett felkérjük Felhasználóinkat arra, hogy minden értelmezési kérdésben ismerjék meg és használják a jelen ÁSZF fogalom meghatározásait, amelyet az ÁSZF Értelmező rendelkezései között találnak meg. 

A Jude and Friends webshop munkatársai a kérdések tisztázása érdekében bármikor szívesen állnak a Felhasználók rendelkezésére. Elöljáróban rögzíteni szeretnénk azt is, hogy az ÁSZF olyan speciális jogügyletek szabályozását tartalmazza, amelyek eltérhetnek az eddig Önök által megismert gyakorlattól, ezért kérjük, hogy az ÁSZF-et figyelmesen olvassák végig, és csak annak részletes áttanulmányozása után lépjenek szerződéses kapcsolatba a Jude and Friends Kft.-vel. 

Felhívjuk a tisztelt Felhasználóink figyelmét, hogy a felhasználói igények meghatározásánál az olyan felhasználó magatartását vesszük alapul, aki ésszerűen, tájékozottan, az adott helyzetben elvárható figyelmességgel és körültekintéssel jár el. 

AZ ALÁBBI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ÖN ÉS JUDE AND FRIENDS KFT. MEGÁLLAPODÁSÁNAK FELTÉTELEI, AMELYEK A WWW.JUDEANDFRIENDS.COM WEBOLDAL, ILLETVE AZOK EGYES SZOLGÁLTATÁSAI ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁRA VONATKOZNAK. AZ ÁSZF TARTALMAZZA A WWW.JUDEANDFRIENDS.COM WEBOLDALON KERESZTÜL A FELHASZNÁLÓKNAK NYÚJTOTT ELEKTRONIKUS KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÁSOK FELTÉTELEIT, A SZOLGÁLTATÓ ÉS A SZOLGÁLTATÁSOKAT IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÓK JOGAIT ÉS KÖTELEZETTSÉGEIT. AZ ÁSZF MINDEN JOGÜGYLETRE ÉS SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZIK, AMELY WWW.JUDEANDFRIENDS.COM WEBOLDALON KERESZTÜL TÖRTÉNIK, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY ANNAK TELJESÍTÉSE MAGYARORSZÁGRÓL VAGY KÜLFÖLDRŐL, A SZOLGÁLTATÓ VAGY KÖZREMŰKÖDŐJE ÁLTAL TÖRTÉNIK. 

A MEGÁLLAPODÁS LÉTREJÖN EGY RENDELÉSE LEADÁSÁVAL, AMIVEL ÖN ELISMERI ÉS KIJELENTI, HOGY AZ ALÁBBI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET A SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐEN TELJES KÖRŰEN MEGISMERTE, ANNAK TARTALMÁT KIFEJEZETTEN ELFOGADJA. 

 

Bevezető rendelkezések 

A www.judeandfriends.com honlap Jude and Friends Kft. tulajdona. 

A vállalkozó érdekelt abban, hogy az általa forgalmazott termékeket a felhasználók a lehető legszélesebb körben megismerjék és megvásárolják a www.judeandfriends.com honlapon keresztül; a Szolgáltató ezen elkötelezettségéből kiindulva létrehozta a www.judeandfriends.com weboldalt (a továbbiakban: „Honlap”), ahol a Jude and Friends elnevezésű webáruházat működteti (a továbbiakban: „Webáruház”). 

A Webáruház célja ruházati termékek termékek árusítása mellett a felhasználók széleskörű tájékoztatása, és a felhasználók vásárlásokhoz kapcsolódó véleménynyilvánítására felület biztosítása. 

A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. A Vállalkozó a szerzői jogosultja a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: ideértve többek között a Honlap szerves részét képező valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást. 

Nem regisztrált igénybe vevőre a jelen általános szerződési feltételek rendelkezései annyiban irányadóak, amennyiben a Webáruház szolgáltatásainak igénybevétele alatti tevékenységére aktivitására jelen általános szerződési feltételekek rendelkezést tartalmaznak. 

Értelmező rendelkezések 

A jelen ÁSZF értelmezése során az alábbiakban felsorolt nagy kezdőbetűs szavak és kifejezések – tekintet nélkül arra, hogy milyen időben, számban, módban és esetben állnak – az alábbiakban meghatározott jelentéssel bírnak: 

Adásvétel” jelenti a vállalkozó termékének a Webáruházban történő megvásárlását. 

ÁSZF” azt a Vállalkozó által alkalmazott szabályrendszert jelenti, amely meghatározza a Vállalkozó és a Felhasználó közötti elektronikus kereskedelmi jogviszony alapvető szabályait, és amelynek rendelkezéseit alkalmazni kell a Vállalkozó és valamennyi Felhasználója közötti minden olyan jogviszonyban, amelynek során a Felhasználó a Webáruházban Terméket vásárol a Vállalkozótól. 

Elkertv.” jelenti az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényt. 

Felhasználó” jelenti azt a természetes vagy jogi személyt, aki a Vállalkozó Honlapját használja vagy a Webáruház szolgáltatásait igénybe veszi. 

Harmadik Személy” jelenti az olyan természetes vagy jogi személyt, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, amely vagy aki nem azonos a Felhasználóval, illetőleg a Vállalkozóval vagy annak képviselőjével. 

Infotv.” jelenti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt. 

Ptk.” jelenti a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt. 

Személyes Adat” jelenti valamennyi, a Felhasználóval kapcsolatba hozható adatot, az adatból levonható, a Felhasználóra vonatkozó következtetést. 

Szolgáltatás(ok)” jelenti(k) a Vállalkozó által a Felhasználónak a Honlapon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatás(oka)t vagy azok bármelyikét. 

"Vállalkozó" jelenti Jude and Friends Kft. egyéni vállalkozót 

Tartalom” jelenti azt a tartalmat, amit a Felhasználó a Honlap felületén megjelenít. 

Termék” jelenti a Vállalkozó által forgalmazott termékeket, továbbá a Vállalkozó által mindenkor értékesítendő bármely árut és szolgáltatást. 

Vásárló” jelenti azt a természetes vagy jogi személyt, aki a Vállalkozó Termékét a Vállalkozótól a Webáruházban megvásárolja. 

A jelen ÁSZF alkalmazásában a címszavak és a bekezdésszámok kizárólag hivatkozási alapul szolgálnak, és csak az ÁSZF szövegének értelmezésével együtt vehetők figyelembe. 

Az ÁSZF alkalmazási köre 

A Vállalkozó és a Felhasználó közötti elektronikus kereskedelmi szolgáltatási jogviszonyra vonatkozó szabályok összességét a jelen ÁSZF és a vonatkozó jogszabályok együttesen tartalmazzák. 

Az ÁSZF hatálya és elfogadása a felhasználó részéről 

A jelen ÁSZF-et a Vállalkozó határozatlan időre adja ki. Az ÁSZF rendelkezései a Vállalkozó és a Felhasználó közötti jogviszonyban az ÁSZF elfogadásától alkalmazandók. 

A jelen ÁSZF személyi hatálya a Vállalkozóra, a Felhasználóra és a Vásárlóra terjed ki. 

Az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni – jogszabály kötelező erejű rendelkezése hiányában – a Vállalkozó és a Felhasználó minden olyan kapcsolatára, amely során a Vállalkozó a elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújt. 

A Felhasználó az ÁSZF elfogadásával kifejezetten kijelenti, hogy a Vállalkozó a jelen ÁSZF bevezető részében a Ptk. 6:78. §-a szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. 

A rendelés leadásával az ÁSZF automatikusan elfogadásra kerül. 

A Felhasználó az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi és egyben kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó a Személyes adatait marketing célú tevékenységekre használhatja fel 

Az ÁSZF Egyoldalú módosítása 

A Vállalkozó jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan kiegészíteni, illetve módosítani. A Vállalkozó az ÁSZF módosításáról szóló hirdetményét – annak hatálybalépését legalább 15 (tizenöt) nappal megelőzően – köteles a Honlapon közzétenni. 

A Felhasználó felelőssége, hogy a módosítás tartalmát megismerje, illetve arról a Vállalkozónál vagy a Vállalkozó honlapján tájékozódjon. 

Az ÁSZF változása a Vállalkozó és a Felhasználó között korábban létrejött, de még nem teljesített vagy még meg nem szűnt valamennyi jogviszonyra vonatkozik, és a közöttük fennálló jogviszonyok ennek megfelelően módosulnak, feltéve, hogy a Felhasználó a módosítást elfogadta. Az ÁSZF-módosítás Felhasználó általi elfogadásának minősül és ebből kifolyólag a Vállalkozó és a Felhasználó közötti jogviszony ennek megfelelően a módosítás időpontjától módosul, amennyiben a Felhasználó a módosítás hatálybalépését követően a Szolgáltatást továbbra is igénybe veszi, illetőleg a Felhasználó a módosítás Honlapon történt megjelenését követő 8 (nyolc) napon belül a Vállalkozó felé írásban nem nyilatkozott kifejezetten úgy, hogy a módosítást nem fogadja el. 

Amennyiben a Felhasználó – a Vállalkozóhoz címzett írásbeli kifejezett nyilatkozatával – a tervezett módosítást nem fogadja el, úgy a Vállalkozó jogosult a felek közötti jogviszonyt egyoldalúan azonnali hatállyal megszüntetni, vagy a jogviszonyt az ÁSZF módosítása előtti változatlan tartalommal hatályában fenntartani. 

Az ÁSZF nyilvános, azt a Honlapon bárki megtekintheti és megismerheti, ugyanakkor az ÁSZF a Vállalkozó szellemi alkotása, az a hatályos jogszabályok alapján szerzői jogi védelem alatt áll. 

Kézbesítés 

A Vállalkozó a Felhasználónak szóló szerződéses ajánlatokat, nyilatkozatokat, értesítéseket a Felhasználó által a Termék(ek) a Honlapon történő megrendelése során megadott e-mail címre küldi meg. Amennyiben a megadott e-mailcím a Termék(ek) a Honlapon történő megrendelést követően megszűnik, úgy az értesítés elmaradásából származó károkért a Vállalkozó nem felel, felelősségét ebben a körben kifejezetten kizárja. 

A Vállalkozó részére szóló írásos küldeményeket az info@judeandfriends.com e-mail címre kell megküldeni.  

Vállalkozó elérhetőségei az alábbiak: 

E-mail: info@judeandfriends.com 

Cím: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2. em. 14. 

Ügyfélszolgálat elérhetősége 

info@judeandfriends.com 

A Vállalkozó felelőssége 

A Vállalkozó az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások során mindenkor a tőle elvárható gondossággal és körültekintéssel, valamint a Felhasználó érdekeinek az adott körülmények között lehetséges legnagyobb mértékben történő figyelembevételével jár el. 

A Vállalkozó nem felel az olyan károkért, amelyek rajta kívülálló és el nem hárítható okból – így különösen erőhatalom, belföldi vagy külföldi hatósági rendelkezés, szükséges hatósági engedély megtagadása vagy késedelmes megadása folytán – következtek be. 

A Vállalkozó jogosult a Szolgáltatások nyújtását bármikor saját diszkrecionális döntésével felfüggeszteni vagy megszüntetni. A fenti pontban foglaltak az irányadók abban az esetben is, ha (i) a Vállalkozó a Szolgáltatások nyújtását saját diszkrecionális döntésével felfüggeszti vagy megszünteti; (ii) a Vállalkozó vagy a Vállalkozó valamely szerződéses partnere jelentős ok miatt bizonyos ideig szünetelteti vagy korlátozza működését; illetőleg (iii) ha a Szolgáltatás szüneteltetésére a Felhasználók adatai védelme érdekében kerül sor. 

A Vállalkozó a Szolgáltatást az Elkertv. rendelkezései szerint végzi. A Vállalkozó a Honlap üzemeltetésével lehetőséget kíván biztosítani arra, hogy Termékeit a Felhasználók elektronikus úton megvásárolhassák. A fentiekre tekintettel a Vállalkozó, mint a Termék tényleges értékesítője elsősorban elektronikus kereskedelmi tevékenységet folytat. 

A Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Vállalkozó nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért. A Vállalkozó kizár továbbá minden felelősséget a Honlap Felhasználói által tanúsított magatartásért. 

Nem terheli felelősség a Vállalkozót olyan, kisebb jelentőségű hibákért vagy mulasztásokért, amelyek nagyszámú ügylet teljesítése során az általában elvárható gondosság mellett is előfordulhatnak. Nem felel a Vállalkozó az általa vállalt Szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért, ha az eljárást a Felhasználó és Harmadik Személy közötti jogvita, vagy Harmadik Személy felróható magatartása akadályozza. 

A Vállalkozó legjobb tudása szerint mindent megtesz annak érdekében, hogy a Webáruházban megjelenő adatok (termékek ára, leírása, árukészlet, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek, azonban a feltüntetett adatok hibátlanságát garantálni nem tudja. Amennyiben a Vállalkozó a termék oldalon bármely információt hibásan tüntet fel, a Vásárló elállhat a hibás adatokkal közölt termék megrendelésétől, azonban a Vállalkozó egyéb követelés, kártérítési igény kielégítésére nem kötelezhető. 

A Vállalkozó semmilyen felelősséget nem vállal a gyártó által a terméken feltüntetett, vagy a termékkel kapcsolatban szolgáltatott egyéb információ (pl.: reklám) pontatlanságáért vagy valótlanságáért. 

A Szolgáltatás használata során - beleértve a bankkártyás fizetést is - történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért az Vállalkozó felelősséget nem vállal. 

A Honlap harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben a Vállalkozó tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Honlapról. Ezen felül a Vállalkozó az oldalon elérhetővé tett linkek, illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi. 

A Vállalkozó felelősségének jelen ÁSZF szerinti korlátozása vagy kizárása nem érinti a Vállalkozónak azt a felelősségét, amelyet szerződésben érvényesen nem lehet korlátozni vagy kizárni. 

Az elektrtonikus kereskedelmi szolgáltatás igénybevétele és tárgya 

A Honlapon történő elektronikus kereskedelmi Szolgáltatások igénybevételére ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bármely Felhasználó jogosult. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások jelentik a Termékek megrendelését és a Vállalkozó és a Felhasználó között a Termékek Adásvételét. 

A vásárlás a termék kosárba történő helyezésével indul, a fizetéskor minden szükséges adat megadása fontos, hogy a Vállalkozó a szerződésben foglaltak teljesíteni tudja. Amennyiben a Felhasználó nem ad meg adatokat, vagy nem megfelelő formátumban adja meg az adatokat, vagy olyan e-mail címet ad meg, amellyel regisztráció már létezik, úgy a regisztráció újra kezdődik mindaddig, amíg a regisztrációs ív nem teljes és hiánytalan, vagy nem ütközik már létező regisztráció egyedi azonosításra alkalmas adatába. A regisztráció megtörténtéről a megadott e-mail címre elektronikus levélben értesítést küldünk (rendszerüzenet). 

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatás tárgya a Vállalkozó által forgalmazott Termékek Honlapon található elektronikus áruházon keresztül történő megvásárlása, amelyre a jelen ÁSZF, a Ptk. és az Elkertv. rendelkezései az irányadók. 

A Szolgáltatás tartalma vonatkozásában a Honlapon található információk irányadóak. A Szolgáltatások tartalmának esetleges bővüléséről vagy változásáról a Vállalkozó a Honlapon közzétett hirdetmények, és/vagy e-mailben küldött tájékoztatók útján értesíti a Felhasználót. 

Termékek adásvétele a Termék Megrendelése 

A Termékek megrendelése a következő lépések alapján történik. 

a Vásárló a megvásárolni kívánt Termék(ek)et a kosárba helyezi; 

 a kosár ikon kiválasztásával a Vásárló megtekintheti, a kosárba helyezett Termékeket, módosíthatja vagy törölheti a kosár tartalmát; 

a “Fizetés” gombra kattintva a Vásárló a Termék megrendelése érdekében megadja a megrendeléshez szükséges Személyes Adatait (vezetéknév; keresztnév; érvényes e-mail cím; lakhely / szállítási cím; telefonszám), ezzel elfogadva az ÁSZF-et és a Honlapon feltüntetett adatkezelési szabályzatot; 

az „Elküld” gombra kattintva a szállítási mód, és követően a fizetési mód kiválasztására nyílik lehetőség; 

amennyiben a Vásárló mindent rendben talál, akkor a "Fizetés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését és kifizetni a megvásárolni kívánt Termék(ek)et, illetve megjegyzést is fűzhet a megrendelésével kapcsolatosan. 

A Vásárló a „Fizetés” gombra kattintva kijelenti, hogy a rendeléssel járó fizetési kötelezettségét elfogadja, jelen ÁSZF, valamint a Honlapon található adatkezelési szabályzat feltételeit megismerte és elfogadja, továbbá az adatkezelési szabályzatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul. 

A megrendelés elküldését követő 48 (negyvennyolc) órán belül a Vállalkozó e-mail-ben visszaigazolást küld a Vásárlónak a megrendelés megerősítésére (rendszerüzenet).  E visszaigazoló e-mail nem minősül a Szolgáltató részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának, és e visszaigazolással érvényes szerződés jön létre a Szolgáltató és Vásárló között. 

Az e-mailben történő visszaigazolás kézbesítésének hiányát okozhatja a rosszul megadott e-mail cím, vagy a postafiókjához tartozó tárhely telítettsége. Az e-mail-ben történő visszaigazolás automatikusan megtörténik a megrendelés rögzítését követően. 

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Ptk. és az Elkertv.-ben foglaltak az irányadóak. A szerződés a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. 

A Termékek megrendeléséhez szükséges adatok megadásakor minden adatot a megfelelő helyre kell begépelni. A Honlapon futó szoftver figyelmezteti a Vásárlót a rossz formában vagy hiányosan megadott adatokra. 

A Vállalkozó jogosult a Termék megrendelésével tudomására jutott adatokat rögzíteni, és azokat a vonatkozó adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezelni. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó külön adatvédelmi és adatkezelési szabályzattal rendelkezik, amelyek Felhasználó általi megismerése és elfogadása a szolgáltatási jogviszony létrejöttének feltétele. 

Szolgáltatót a Termék megrendelése során megadott adatok Felhasználó által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. 

A Vállalkozó fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. 

A Vállalkozó által a Felhasználóknak küldött, a Szolgáltatás működésével, a vásárlás folyamatával, technikai tudnivalókkal, a jelen Szerződés módosításával kapcsolatos ún. rendszerüzenetek letiltása nem lehetséges. 

Fizetési és szállítási feltételek 

A Vásárló bankkártyás rendszeren keresztül történő fizetés által egyenlítheti ki a számláját a Termékek megvásárlásakor. 

Bankkártyás fizetésnél az oldalon megjelenő online PayPal szolgáltatást veszi igénybe. 

A Vállalkozó a Termékek Vásárlóhoz történő szállítására az általa megfelelő formában kiválasztott szakVállalkozóot veszi igénybe. A szállítás költsége a Vásárlót terheli, amelyet a rendszer a Termék árához a megrendeléskor hozzáadja.  

A szállítás részletes feltételeit a Vállalkozó a Honlap „Szállítási Feltételek” menüpontjában rögzíti. 

Elállás 

A jelen pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró Vásárlóra vonatkoznak, aki Terméket (árut) vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a jelen pont alkalmazásában a továbbiakban: „Fogyasztó”). 

A Fogyasztó jogosult a Termék Adásvételére irányuló szerződés esetén a Terméknek, több Termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott Terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 30 (harminc) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. A Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a Termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát. 

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Vállalkozó részére a Vállalkozó fenti pontban meghatározott valamely elérhetőségén. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. 

Az elállási nyilatkozatot tartalmazó dokumentumot kérje ügyfélszolgálatunktól. 

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.  

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 30 (harminc) naptári napon belül (akár a 30. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. 

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. Javasolt, hogy a Fogyasztó az elállásról szóló levelet ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. 

A Fogyasztó elállása esetén köteles a megrendelt Terméket a Vállalkozó pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 (tizennégy) napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a Terméket. A Termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Termék visszaküldési költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. 

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül – a Termék visszaküldése feltételével – a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a Terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe. 

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. 

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a Termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. 

A Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát, amennyiben a megrendelt termék olyan zárt csomagolású cikk, amely a csomagolás felbontása után higiéniai vagy egészségvédelmi okból vissza nem szolgáltatható (fehérnemű, kozmetikumok, stb.), és a termék csomagolását felbontotta, és/vagy használatát már megkezdte. 

A Vállalkozó a Honlapon történő ajánlattétel útján jogosult a Termékek értékesítésére vonatkozóan ún. csomagakciókat meghirdetni. Csomagakció alatt olyan akciókat kell érteni, amelynek esetében a Vállalkozó két vagy több Termék Fogyasztó általi megvásárlása esetén a csomagban található meghatározott egy vagy több Termékre árengedményt biztosít. Az irányadó jogszabályok és az ÁSZF kicserélésre és elállási jogra vonatkozó rendelkezéseit a Vállalkozó által meghirdetett csomagakciók esetén a jelen pontban meghatározott alábbi eltérésekkel kell alkalmazni. Csomagakció esetén, amennyiben a csomagban értékesített Termékek közül bármelyik esetében kicserélésre kerül sor, úgy a Vállalkozó minden esetben az adott kicserélésre kerülő Termék ellenértékének megfelelő értékű csere Terméket biztosít, azaz amennyiben a kicserélésre került új Termék ellenértékénél a kicserélt korábbi Termék értéke alacsonyabb, úgy a Vállalkozó a különbözet visszatérítésére nem köteles. Amennyiben a Fogyasztó a csomagakcióban megvásárolt Termékek valamelyike vagy bármelyike tekintetében elállási jogával él, úgy a szerződéstől történő (részleges) elállást követően haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül – az elállással érintett Termék(ek) visszaküldése feltételével – a Szolgáltató köteles a Fogyasztónak az elállással érintett Termék ellenértékét visszatéríteni. A visszatérítendő ellenszolgáltatás összege minden esetben a csomagban értékesített Termékek közül az elállással nem érintett Termék(ek) összesített ellenértékéhez igazodik, azaz a Vállalkozó a csomagakcióban értékesített teljes akciós csomagárának összegéből levonja a megtartott termékek ellenértékét és az így megkapott különbözetet köteles a Fogyasztónak visszatéríteni. 

Szavatosság 

A Felhasználó minőségi kifogás esetén szavatossági igénnyel élhet a Vállalkozó felé. A (kellék)szavatosság a Vállalkozó hibás teljesítésért való felelősségét jelenti. Hibás a teljesítés, ha a Termék – a teljesítés időpontjában – nem felel meg a Honlapon feltüntetett és a Vállalkozó által meghatározott tulajdonságoknak. A Vásárló a Termék vásárlása esetén a Ptk. 6:163. §- a értelmében a teljesítés időpontjától számított kétéves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. A kiszállított Termékekkel kapcsolatos minőségi reklamációkat, kifogásokat a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül kell a Vállalkozó felé közölni. A jogszabály fogyasztói szerződések esetében kéthónapos határidőt állapít meg, amelyen belül a kifogásközlés kellő időben megtettnek minősül. A két hónapon túli bejelentés önmagában nem eredményezi a Vásárló jogainak elveszítését, de a késedelmes közléssel okozott károkat meg kell téríteni a Vállalkozó részére. Hibás teljesítés esetén a Vásárló elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Vállalkozónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga a Vásárlónak, vagy ha a Vállalkozó a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének (megfelelő határidőn belül, a Vásárlónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül) nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől.  

Panaszügyintézés és egyéb jogérvényesítési lehetőségek 

A Felhasználó a Termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: 

e-mail: info@judeandfriends.com 

A hatályos jogszabályok értelmében a panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát telefonon közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az alábbi írásbeli panaszról szóló pontban meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el. A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató a Felhasználóval köteles közölni. 

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni, továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Felhasználóhoz eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles 5 (öt) évig megőrizni. 

Amennyiben a Vállalkozó és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a felek közötti tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára: 

panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál, 

békéltető testület eljárásának kezdeményezése, 

bírósági eljárás kezdeményezése. 

Adatvédelem, adatkezelés 

A Honlap külön adatvédelmi és adatkezelési szabályzattal rendelkezik, amelyet a Felhasználó a Termék(ek) a Honlapon történő megrendeléssel egyidejűleg elfogad és tudomásul vesz. 

A Felhasználó – függetlenül attól a ténytől, hogy a Honlapon Regisztrált Felhasználó vagy csak látogató – a Honlap használatával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Honlap marketing célokra felhasználjon cookie-kat (remarketing), amelyek segítségével a Honlap látogatóinak személyre szabott hirdetéseket tud a Vállalkozó eljuttatni az interneten keresztül. A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment, ennek megtörténtéről a felhasználó a Vállalkozótól nem kap további értesítést. A Felhasználó a Google hirdetési beállítási oldalán a fenti cookie-k használatát letilthatja. 

A felhasználó szavatossági nyilatkozatai 

A Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával szavatolja, hogy: 

nagykorú, cselekvőképes személy, munkával megszerzett keresményével önállóan rendelkező 14. életévét betöltött kiskorú személy vagy jogi személy képviseletére jogosult képviselő; 

elolvasta, megértette, a jelen ÁSZF tartalmát és feltételeit; 

elolvasta és megértette a Vállalkozó adatvédelemi szabályzatát; 

a Szolgáltatás igénybevétele során felelősségteljes magatartást tanúsít, és más Felhasználókkal szemben jóhiszeműen, együttműködően és tiszteletteljesen viselkedik; 

kártalanítja a Vállalkozóot Harmadik Személyek részéről felmerülő minden olyan igénnyel szemben, amely a Honlap Felhasználó általi használatával, illetve a Vállalkozó Szolgáltatásainak igénybevételével függ össze vagy abból ered, ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, igényt, hiányt, kárt. 

Amennyiben a Felhasználó bármely szavatossági nyilatkozata hamisnak bizonyul, úgy az súlyos szerződésszegésnek minősül, és a Vállalkozó által nyújtott Szolgáltatás azonnali beszüntetését vonhatja maga után, illetőleg a Vállalkozó az általa legmegfelelőbbnek ítélt szankció alkalmazására jogosult. 

A Vállalkozó jogai az internetes felület tartalmának védelme érdekében 

A jelen ÁSZF és a Vállalkozó szabályzatai a Vállalkozó szellemi alkotásai. A Felhasználó minden külön jogcselekmény nélkül, az ÁSZF elfogadásával egyidejűleg a Vállalkozónak a szellemi alkotáshoz fűződő vagyoni és személyhez fűződő jogait elismeri, és azokat köteles tiszteletben tartani. A Vállalkozó a fentiek szerinti jogai sérelme esetén a szellemi alkotások védelmére vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően jogosult eljárni. 

A Felhasználó az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó minden értesítés nélkül eltávolíthatja az olyan Felhasználói Tartalmat, anyagokat vagy anyagokra történő hivatkozást (linket), amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütközőnek, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál, illetőleg amelyek megsértik vagy megszegik a Vállalkozó vagy bármely Harmadik Személy szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát. 

A Vállalkozó az általa legmegfelelőbb módon haladéktalanul szankcionálja a Honlap Szolgáltatásaival szemben tanúsított jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységeket, amelyek különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak lehetnek: 

a Szolgáltatás bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése; 

a Vállalkozó számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet; 

más Felhasználókról információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve a felhasználóneveket és/vagy e-mail címeket); 

a Honlap bármely részének újraformázása vagy szerkesztése; 

felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy csalárd, illetve tisztességtelen fondorlattal történő létesítése; 

olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek megsértik, visszaélnek vagy megszegik bármely más fél, illetőleg Harmadik Személyek szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, magánélethez fűződő vagy egyéb más tulajdonosi jogát; 

vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek közzététele vagy továbbítása; 

olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik. 

A Vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon Felhasználók tárolt Személyes Adatait, akik bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes adatával, információjával visszaélnek, különösen, ha a Felhasználó által a Honlapon keresztül megjelenített tartalom: 

védjegyet sért, 

mai vagy történelmi – magyar vagy külföldi – közszereplő, közismert ember neve, kivéve, ha ez a felhasználó anyakönyvezett neve, 

más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő név, 

obszcén vagy trágár kifejezés, 

rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális vagy politikai és világnézeti hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés és magatartás, 

burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető. 

Irányadó jog, Jogviták rendezése 

Az információs szolgáltatási jogviszonyra az ÁSZF és Magyarország jogszabályai az irányadók. 

A szerződő felek minden, a jelen ÁSZF-el kapcsolatos jogvitában alávetik magukat az általános perrendtartási szabályok szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességének. 

Egyéb rendelkezések 

Ha bármilyen hatáskörrel rendelkező illetékes bíróság szerint az ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelen, semmis vagy végrehajthatatlan lenne, úgy ez csak arra a rendelkezésre vonatkozik, és nem jelenti az egész dokumentum érvénytelenségét, semmisségét vagy végrehajthatatlanságát, és minden egyéb rendelkezés érvényben és hatályban marad. 

Az ÁSZF-ben, vagy jogszabály által biztosított valamely jog vagy jogorvoslat Vállalkozó általi gyakorlásának elmulasztása nem jelenti az adott, vagy más jogról vagy jogorvoslatról való lemondást, továbbá ezen jog vagy jogorvoslat egyszeri vagy részleges gyakorlása sem gátolja meg az adott, vagy bármely más jog vagy jogorvoslat további gyakorlását. 

A jelen ÁSZF -et, és az annak részét képező figyelemfelhívást, valamint a Vállalkozó adatvédelmi szabályzatát elolvastam és megértettem, azt elfogadom.